1. Słowniczek pojęć:

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

Sprzedawca – Opticom.Solutions Maciej Krawczyk z siedzibą w Kielcach przy ul.Malików 146 B, 25-670 Kielce.

Sklep Internetowy– serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.opticom.solutions, który umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie niestandardowe (towar indywidualny) – wykonane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta i posiada unikatowe cechy określone w zamówieniu, uniemożliwiające jego dalsze wykorzystanie w obrocie handlowym.


2. Postanowienia ogólne

- Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego i szczegółowe warunki sprzedaży Towarów za jego pośrednictwem, a także sposoby dostawy, płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

- Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Macieja Krawczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Opticom Solutions Maciej Krawczyk z siedzibą w m. Kielce, ul. Malików 146 B, 25-670 Kielce, NIP: 6631750179, REGON: 260474156

- Transakcje dokonywane są w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a Sklepem Internetowym zwanym dalej Sprzedającym.

- Wszystkie informacje, zdjęcia Towarów oraz ich nazwy są chronione prawami autorskimi (zgodnie z art. 17 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2006.90.631 j.t.), a także mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.


3. Rejestracja i składanie zamówień

- Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest rejestracja w Sklepie Internetowym oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego po dodaniu produktu do koszyka.

- Klienci korzystając ze Sklepu Internetowego i dokonując rejestracji, tworzą w ten sposób konto. Rejestracji i utworzenia konta w Sklepie Internetowym należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących informacji: adres pocztowy, adres email, numer telefonu, oraz dane niezbędne dla prawidłowego przeprowadzania transakcji. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia i prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Opticom Solutions Maciej Krawczyk, której przedmiotem są usługi świadczone przez Opticom Solutions Maciej Krawczyk, na warunkach określonych w Regulaminie.

- Świadczenie usług w ramach utworzonego konta ma charakter bezterminowy. Klient w każdym czasie i bez podawania przyczyn może usunąć konto ze Sklepu Internetowego, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia i prowadzenia Klientowi konta w Sklepie Internetowym. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać e-mail na adres: kontakt@opticom.solutions z żądaniem usunięcia konta. W sytuacji, gdy Sklep Internetowy jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

- Przed złożeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, poprzez zaznaczenie właściwego pola widocznego w trakcie składania zamówienia, że zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

Podczas składania zamówienia należy poprawnie:

 • dokonać wyboru ilości i rodzaju zamawianych produktów
 • wybrać odpowiednią opcję formy płatności i dostawy
 • wysłać formularz zamówienia.3.1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego. Po przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany o jego potwierdzeniu i statusie poprzez wiadomość wysłaną na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.3.2. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.3.3. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedający ma obowiązek wydać Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedającego Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. W powyższej sytuacji, jeżeli w związku z realizacją zamówienia została dokonana wpłata, Sprzedający zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną.4. Ceny produktów i płatności

- Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (wraz z podatkiem VAT). Do wartości zamówionych Towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w trakcie składania zamówienia i dodawany do ceny Towarów na końcu zamówienia. Cena podana przy każdym Towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

- Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

- Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon, w zależności od zaznaczonego pola w formularzu zamówienia. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

- Klient ma obowiązek uregulowania należności za dokonane zamówienie wybierając jedną spośród dostępnych form płatności:

 • Płatność przelewem – bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Sklepu Internetowego – następuje przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu drogą poczty elektronicznej informacji od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty.
 • Płatność Przelewy24 – przelew bankowy, płatności przez Internet.
 • Płatność za pobraniem – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Może także nastąpić odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego po przedpłacie i uprzednim kontakcie telefonicznym.
 • Płatności Shoper (Blue Media)
  • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
  • Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)5. Podczas dokonywania wpłaty na konto Sprzedawcy należy w tytule przelewu wpisać numer zamówienia (numer ten jest automatycznie wysyłany wraz ze szczegółami zamówienia na adres e-mail podawany podczas rejestracji).

Nr konta: 71 1050 1416 1000 0091 3402 1279
OPTICOM.SOLUTIONS MACIEJ KRAWCZYK
ul. Malików 146 B,
25-670 Kielce

Dla klientów z zagranicy:
IBAN: PL 71 1050 1416 1000 0091 3402 1279
SWIFT: INGBPLPW6. Terminy i koszty dostawy

- W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towar zostanie wysłany nie później niż w terminie 4 dni roboczych licząc od dnia, w którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Klienta albo od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności. W przypadku dłuższego terminu wysyłki zostanie on uzgodniony z Klientem.

- Zamówiony Towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).

- O kosztach dostawy Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. Koszt przesyłek zagranicznych jest ustalany indywidualnie.

- Do ceny Towaru należy doliczyć koszty związane z wysyłką, które uzależnione są od gabarytów i wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Klient ponosi jednorazowy koszt wysyłki niezależnie od ilości zakupionych produktów. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.

- Z chwilą wysyłki Towaru, Klient otrzyma od Sprzedającego drogą mailową potwierdzenie nadania przesyłki, wraz z numerem listu przewozowego, co pozwoli Klientowi monitorować przesyłkę. W wiadomości znajdzie się także link do strony firmy kurierskiej zawierającej adresy oraz nr telefonów jej placówek regionalnych.

- Łącznie z przesyłką dostarczane są dokumenty zakupu – paragon lub faktura VAT oraz informacje o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy, a także informacje o sposobie reklamacji wraz ze wzorem formularza reklamacji.

- Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynika z aktualnie obowiązującego regulaminu świadczeń przewozowych.

- Towar można odebrać osobiście po przedpłacie w siedzibie firmy lub w innym uzgodnionym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu z konsultantem pod nr telefonu: 697-414-426 lub pod adresem mailowym: kontakt@opticom.solutions O możliwości odebrania zamówionego Towaru, Sprzedający informuje Kupującego drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru Towaru.

- Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.7. Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: OPTICOM.SOLUTIONS MACIEJ KRAWCZYK, ul. Malików 146 B, 25-670 Kielce lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@opticom.solutions - Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

- Koszty zwrotnej przesyłki towaru ponosi Konsument.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

- Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy.

- Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.8. Tryb postępowania reklamacyjnego

- Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej za pomocą formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, na adres: OPTICOM.SOLUTIONS MACIEJ KRAWCZYK, ul. Malików 146 B, 25-670 Kielce, a za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@opticom.solutions

- Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

- Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

- W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.9. Odpowiedzialność za wady towaru i za jego zgodność z umową

- Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu w zakładce „gwarancja i zwroty”. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.

- Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm ochronnych i wszelkiego rodzaju plomby i zabezpieczenia. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie.

- Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
 • odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 • odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 • Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
 • Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 • Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.10. Sposób korzystania z konta

- Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

 • które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
 • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej
 • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
 • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

- Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
 • Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
 • Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.11. Postanowienia końcowe

- Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie sklepu internetowego. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy.

- Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta konto i poinformuje go o tym fakcie.

- Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi prze Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:12. Rejestracja Klienta

- Sklep umożliwia Klientom rejestrację.

- Rejestracja ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych dostawy przy każdej transakcji oraz pozwala na śledzenie stanu realizacji swoich zamówień na stronie Sklepu.

- Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.

- Rejestracja Klienta umożliwia otrzymywanie wiadomości od Sklepu oraz umożliwia otrzymywanie rabatów ustalonych indywidualnie przez Sklep.

- Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są prawnie chronione.

- Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu Internetowego spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.UTYLIZACJA TOWARÓW

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu, może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie internetowym Sprzedawcy, a zwracany sprzęt będzie tego samego rodzaju co nabywany towar. Klient może zwrócić zużyty produkt w ilości nie większej niż nabywany nowy sprzęt.Do pobrania:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACJI